Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Zmiana do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych19:00 2016.08.23

Informujemy, że zmiana do ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.2016.1165 art. 13) wprowadziła zmianę do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367 z późn.zm.), która będzie obowiązywała od 2 września 2016 r.
Do art. 13 wprowadzono ust. 2 o treści:
„2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.“
W związku z powyższym krajowy nadawca towarów niebezpiecznych powinien do listu przewozowego (krajowego, CIM, SMGS) w polu „oświadczenia nadawcy“ wpisać informację dotyczącą właściciela nadawanego do przewozu towaru niebezpiecznego.
Z uwagi na to, że zmiana wynika z ustawy Prawo energetyczne, dotyczącej ściśle określonych nośników energii, z których część jest towarami niebezpiecznymi (np. olej napędowy, benzyna, gazy skroplone), 2 sierpnia br. wystąpiliśmy do Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o interpretację i podstawy obowiązku wpisywania takiej informacji przy przewozie wszystkich towarów niebezpiecznych. Niestety do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie otrzymaliśmy, wobec powyższego nadawcy towarów niebezpiecznych powinni wpisać adnotację o przykładowej o treści:
„Właściciel towaru niebezpiecznego: ...“ – wpisać nazwę i adres właściciela towaru niebezpiecznego.
Na podstawie art. 107 i Załącznika do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (naruszenie 1.1.3 lub 1.1.4) brak zamieszczenia powyżej adnotacji w liście przewozowym może skutkować karą w wysokości 300 zł, nałożoną na nadawcę lub przewoźnika przez Urząd Transportu Kolejowego.
Jeżeli cokolwiek się wyjaśni, to oczywiście poinformujemy na naszej stronie lub za pośrednictwem naszego Kolegi Jerzego Kolanowskiego.
Anita Pilaszkiewicz