Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Polityka i kosmetyka, czyli 10. zmiana ustawy o transporcie19:08 2006.02.05

W Dzienniku Ustaw Nr 12 z dnia 25 stycznia 2006 r. pod pozycją 63 ukazała się ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw.
Ustawa ta transponuje do prawa polskiego zaledwie pewne elementy tzw. „drugiego pakietu kolejowego” i jest znacznie ograniczona w stosunku do zgłoszonego projektu.
Z punktu widzenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (a może znacznie prościej – doradców RID?) „istotne” lub mogące mieć znaczenie zmiany to: 1)określone nowe lub zmienione definicje (Art. 4 ustawy):„pojazdu trakcyjnego” – rozumianego jako pojazd kolejowy z napędem wła-snym (pkt 6a) i „bocznicy kolejowej” – rozumianej teraz jako infrastruktura kole¬jowa przeznaczona do wykonywania zała¬dunku i wyładunku wagonów oraz ich przemieszczania i włączania do ruchu po sieci kolejowej (pkt 10)),
2)dodany cały nowy rozdział 2a, omawiający budowę i przebudowę linii kolejowych określonych w Narodowym Planie Rozwoju (Art. 9a – 9m), który co prawda, zgodnie z projektem ustawy nie miał odnosić się do bocznic kolejowych, jednakże zmodyfikowany zapis w Art. 1 ust. 1 tego nie uwzględnił,
3)dodany w Art. 13. nowy ust. 7a, zezwalający jednoznacznie Prezesowi UTK (a więc również działającym w imieniu Prezesa pracownikom UTK), na żądanie od zarządców i przewoźników kolejowych udzielenia informacji dla celów kontroli i monitorowania rynku transportu kolejo¬wego, a nie udzielającym takich informacji grozi odtąd kara pieniężna (Art. 66 ust. 1 pkt 5); informacji należy udzielać bez zbędnej zwłoki,
4)usunięcie z treści Art. 14 ust. 1 pkt 4 tekstu, znajdującego się dotąd między przecinkiem i kropką, a będącego „nie zauważoną” pozostałością dawno usuniętego rozdziału 5 ustawy,
5)wprowadzenie do Art. 29 nowych ust. 1a i 1b określających uprawnienia przewoźników kolejowych do mini¬malnego dostępu do infrastruktury kolejowej oraz dostępu na sieci kolejowej do urządzeń związanych z obsługą pociągów, a także do zapewnienia tej obsługi – uprawnienia te określone zostały w załączniku do ustawy,
6)dodano również Art. 29a odnoszący się do uprawnień do dostępu do infrastruktury kolejowej przewoźnikowi kolejowemu mające¬mu siedzibę w innym państwie Unii Europejskiej lub w państwie człon¬kowskim Europejskiego Porozumie¬nia o Wolnym Handlu (EFTA).
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
Zmiana ustawy oddziaływuje co prawda na podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową, przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic i Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, ale odnosi się przede wszystkim do:
1) zarządców infrastruktury kolejowej w zakresie budowy i przebudowy linii kolejo-wych oraz
2) zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych w zakresie zapewnienia dostępu do szeroko rozumianej infrastruktury kolejowej.
Przedmiotowa zmiana nadal:
3) nie ustaliła definicji „użytkownika bocznicy kolejowej” oraz „przedsiębiorcy wyko-nującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej”, a w stosunku do tego ostat-niego także wymagań bezpieczeństwa,
4) nie poprawiła definicji wypadku i katastrofy kolejowej, nie wspominając tym bar-dziej o – jakże potrzebnej – „Komisji Badania Wypadków Kolejowych” finanso-wanej ze środków budżetu MTiB,
5) po raz kolejny pominęła całkowicie kwestię torów do awaryjnego odstawiania wagonów z ładunkami towarów niebezpiecznych.
Jak widać podniecać się za bardzo nie ma czym! Osądźmy zresztą wpływ regulacji:
6) na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samo-rządu terytorialnego – żaden,
7) na rynek pracy – żaden, 8) na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki – tu akurat można mieć różne zdania, czy jednak i na ile jednak wpływ ten będzie pozytywny – zwłaszcza dla krajowych przewoźników kolejowych – czas i praktyka pokaże. Za to zmiana jest zgodna z prawem UE! Autor: Jerzy Kolanowski